Dèficit auditiu

Llibres

deficit-auditiuLes conseqüències més habituals de la pèrdua auditiva solen ser les dificultats en l’expressió oral, en les relacions interpersonals i en la reducció de la seva accessibilitat a la informació de l’entorn. D’aquestes dificultats es deriven unes necessitats educacativas que s’han d’abordar ràpidament per aconseguir el millor desenvolupament cognitiu, lingüístic, afectiu i social dels nens afectats en el seu entorn escolar. Cal que l’escola els proporcioni una adequada resposta educativa en el marc de la inclusió amb el seu entorn més directe, tenint com a referent les àrees de la comunicació, el llenguatge, la socialització i els processos afectius i cognitius que integren el desenvolupament integral de la seva personalitat.

La inclusió educativa de l’alumnat amb discapacitat requereix disposar d’unes bones pràtiques que serveixin de guia i de referent per al professorat. En el cas dels alumnes amb dèficit auditiu les necessitats educatives específiques condicionen les activitats d’aprenentatge a l’aula, per això el professorat necessita propostes d’ensenyament i aprenentatge de caràcter pràctic que puguin facilitar al nen l’atenció educativa específica que requereix l’alumne. Un cop implementat un programa també serà aconsellable realitzar avaluacions periòdiques per tal de poder anar comparant els resultats obtinguts amb els de l’avaluació inicial, per determinar el grau d’evolució de la comprensió lectora de cada alumne, per tal d’anar introduint les modificacions necessàries en el programa que aquesta implementant. L’avaluació d’estratègies de comprensió lectora és una eina molt important per comprovar el desenvolupament cognitiu del nen.

Alumnos con déficit auditivo de Gema Cañizares es divideix en tres parts diferenciades, en la primera s’inclou coneixements teòrics sobre la discapacitat auditiva, les funcions perceptives a les que afecta, i els tipus de dèficits auditius a més del seu origen. A la segona part, s’aborda la sordesa en l’àmbit escolar, des d’un enfocament d’educació inclusiva, amb la finalitat d’aprofundir en el coneixement de les característiques evolutives i educatives dels alumnes amb dèficit auditiu, així com de la seva necessitats en l’àmbit escolar. Finalment, en la tercera part es presenta una proposta d’estratègies d’ensenyament i aprenentatge, així com un repertori d’activitats pràctiques.

Bloc

Es vol aprofundir en aquesta temàtica a través d’una recopilació d’una sèrie de blogs de pedagogia terapèutica amb recursos per a alumnes amb necessitats educatives especials.

Biblioteca Joan Oliva i Milà.

Morello